| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.92.164.9 (lg) / ec2-54-92-164-9.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:365c:a409::365c:a409 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS52129 PROOFPOINT-ASN-EU
PREFIKSY:   PROOFPOINT-ASN-EU AS52129
TRACEROUTE:  2a0a:2b00:10:: 2a0a:2b00:10::
LOOKING GLASS: 2a0a:2b00:10:: 2a0a:2b00:10::

inet6num:    2a0a:2b00::/32
netname:    UK-PROOFPOINT-20160920
country:    NL
org:      ORG-PL230-RIPE
admin-c:    SA36058-RIPE
tech-c:     DF7348-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2016-09-20T11:09:37Z
last-modified: 2021-09-17T17:09:37Z
source:     RIPE
descr:     -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIEKTCCAxGgAwIBAgIJAMPbcL1OC14NMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGqMQswCQYDVQQGEwJVUzETMBEGA1UECAwKQ2FsaWZvcm5pYTEUMBIGA1UEBwwLU2FudGEgQ2xhcmExGDAWBgNVBAoMD1Byb29mcG9pbnQgSW5jLjETMBEGA1UECwwKT3BlcmF0aW9uczEbMBkGA1UEAwwSTmV0d29yayBPcGVyYXRpb25zMSQwIgYJKoZIhvcNAQkBFhVuZXRvcHNAcHJvb2Zwb2ludC5jb20wHhcNMjEwOTE3MTcwNzE5WhcNMjIwOTE3MTcwNzE5WjCBqjELMAkGA1UEBhMCVVMxEzARBgNVBAgMCkNhbGlmb3JuaWExFDASBgNVBAcMC1NhbnRhIENsYXJhMRgwFgYDVQQKDA9Qcm9vZnBvaW50IEluYy4xEzARBgNVBAsMCk9wZXJhdGlvbnMxGzAZBgNVBAMMEk5ldHdvcmsgT3BlcmF0aW9uczEkMCIGCSqGSIb3DQEJARYVbmV0b3BzQHByb29mcG9pbnQuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA1LsCBdqyw1P4Sw0Me9KfEAITl+4DnbRbnTS2W8x1vSaGCwVHpUjyjM0s7gbhoW2Wb/kaTRJWPU+nsKPAIhR+XZHLT5nKAhZrv9pTLLHklOtKuBTrwddArP+/v1AICf5ebBceshZvqm9UtTor5rQfP1m1L+i60VFvOkHqWH7n3vtJSl5iSATbbPp1Is6506QSpIDTNKAqzK8l5BEWh03sChGyUi+kufbt2CQ4Hy8wfRX6DHrYjSnOhW7E/LMFD/VcV8ENxChfpktCW/pwUVS0DQWC2agMzTHDEFx77TqF5q+UrUZNI1N/Q27/UjhcKwWLMWJ/dZkzMPGiVQe9TaM1ewIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQU8BU+Jr9iLm1uOLeCVKcVZIFzXp0wHwYDVR0jBBgwFoAU8BU+Jr9iLm1uOLeCVKcVZIFzXp0wDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAm34VloaAFOcXPOObL1q2O+nXGEwL51C/uNNxAKcrFUaxL5ZXT6Kj78pKZUD1lBTH+uslF9ueHJ42FPAlKFxQ99l+SZd7ig+27A9aGV5QSHJeymQYUECZxia7SisyjbcWd5js+hz486aRbMBq6LaK2DlANEpQ0Z5TkKUC5MIDkYy3+uGemX7Gim1rluKD30e+HIAYS+KwlCBdINQuJaLmBAtUeg5wG2sYfOoIBYvj5HO6Kgow7ikSIaWVz6IjRuphWDOVRzcNdj6Rs7DvLZx/xwd4tPvDbdPun+hA2s+5b4n4LAyp1u2HN40WMndwwZw/unHC1AAQjn9NC5rrQINIpA==-----END CERTIFICATE-----

organisation:  ORG-PL230-RIPE
org-name:    Proofpoint Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    100 Brook Drive, Green Park
address:    RG2 6UJ
address:    Reading
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +18018676248
admin-c:    SA36058-RIPE
abuse-c:    AR35198-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    PROOFPOINT-EU-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2014-08-25T07:42:36Z
last-modified: 2021-11-29T11:16:17Z
source:     RIPE # Filtered

person:     David Farrell
address:    892 Ross Drive, Sunnyvale, CA, USA
phone:     +442895901110
nic-hdl:    DF7348-RIPE
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2016-08-11T17:21:53Z
last-modified: 2016-08-11T17:21:53Z
source:     RIPE

person:     Steve Acheson
address:    892 Ross Drive
phone:     +14087633173
nic-hdl:    SA36058-RIPE
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2015-12-22T19:07:45Z
last-modified: 2015-12-22T19:07:45Z
source:     RIPE


route6:     2a0a:2b00:10::/48
origin:     AS52129
mnt-by:     PROOFPOINT-EU-MNT
created:    2018-09-07T14:24:56Z
last-modified: 2018-09-07T14:24:56Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]