| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.176.43 (lg) / ec2-3-238-176-43.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:b02b::3ee:b02b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS14618 
PREFIKSY:    AS14618
TRACEROUTE:  54.225.48.56 ec2-54-225-48-56.compute-1.amazonaws.com
LOOKING GLASS: 54.225.48.56 ec2-54-225-48-56.compute-1.amazonaws.com
IPv6 in 6to4: 2002:36e1:3038::36e1:3038

US
NetRange:    54.224.0.0 - 54.255.255.255
CIDR:      54.224.0.0/11
NetName:    AMAZON-2011L
NetHandle:   NET-54-224-0-0-1
Parent:     NET54 (NET-54-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    AS16509
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2012-03-01
Updated:    2021-02-10
Comment:    -----BEGIN CERTIFICATE-----MIICljCCAX4CCQDvS1je1Bd4uzANBgkqhkiG9w0BAQsFADANMQswCQYDVQQGEwJVUzAeFw0yMDA4MjYxODQ1NThaFw0yMTA4MjYxODQ1NThaMA0xCzAJBgNVBAYTAlVTMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA5geQJL7KoQhQLaTteXnFj0xsze15HgB9cpHPoL6khWVUthOg6AYCBHCcVJWeuEHuYGJcnrtW1tyLWpgfrxaw5E4ZtunSHElzO6BIp2u0215mbSGPQUt3TMR64nvXvEAY4qBP/p2+j0ud2eI47eA3s2ykFztEJPb7eZh8lVCGj5n2msRxeFiYwoB7/u3TDnW0/BwNLnJgyGkAWYUlk68hR10LHoBqGPezn7mPuiLHNa6JQP0WTYBz/80kS3m/4oZ7NS20PMieXqFjfYEgW6fPg7uJKhH3aYVVveZpBS5cRzm360HyT5hj1rUJh34nVCLMlvP+400w1wxr9buLnQzVlwIDAQABMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCZD7ERFb2LpeLdQgyji/ZqZ7lDXR8wq4m+ihMiqpPcwTVs1dfBfKDvZ4K6Ddyzkfd1NQYPWiV47nvqgJxwdISa7vN011RxBEGkYdJ8cNaRXW7aCGfQ8ZSQL6mbXsm4sbvDQNHiWJcdUB0KTzR/wpbXf9+24TbPGaOsZvfnKtd1lZhY5xFiOVCOdI59c/XyDH9aqOKNE0pOeATX55I3bU5PKeK5CM8oAtD2sFAQ956Uvj7/vFDs8QP3upzf53R+erSU10L1fTQBWHjNUCcf9wviS+U4hsaCcBZMlw6d5Q84GYX1tS+YwtA0Fv/NQcOWr9RJT+JVnpbyAxEyjI37XOqH-----END CERTIFICATE-----
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/54.224.0.0OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2021-07-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z


OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN

OrgRoutingHandle: IPROU3-ARIN
OrgRoutingName:  IP Routing
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: aws-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/IPROU3-ARIN

OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: abuse@amazonaws.com
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgRoutingHandle: ARMP-ARIN
OrgRoutingName:  AWS RPKI Management POC
OrgRoutingPhone: +1-206-266-4064 
OrgRoutingEmail: aws-rpki-routing-poc@amazon.com
OrgRoutingRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ARMP-ARIN
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]