| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.161.19 (lg) / ec2-18-215-161-19.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:a113::12d7:a113 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16509 
PREFIKSY:    AS16509
TRACEROUTE:  3.16.123.224 ec2-3-16-123-224.us-east-2.compute.amazonaws.com
LOOKING GLASS: 3.16.123.224 ec2-3-16-123-224.us-east-2.compute.amazonaws.com
IPv6 in 6to4: 2002:310:7be0::310:7be0

US
NetRange:    3.0.0.0 - 3.127.255.255
CIDR:      3.0.0.0/9
NetName:    AT-88-Z
NetHandle:   NET-3-0-0-0-1
Parent:     NET3 (NET-3-0-0-0-0)
NetType:    Direct Allocation
OriginAS:    
Organization:  Amazon Technologies Inc. (AT-88-Z)
RegDate:    2017-12-20
Updated:    2018-03-30
Comment:    -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIDXTCCAkWgAwIBAgIJAP8/PKf0V0YgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMEUxCzAJBgNVBAYTAkFVMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRlMSEwHwYDVQQKDBhJbnRlcm5ldCBXaWRnaXRzIFB0eSBMdGQwHhcNMTkwNjA3MTIwOTE0WhcNMjAwNjA2MTIwOTE0WjBFMQswCQYDVQQGEwJBVTETMBEGA1UECAwKU29tZS1TdGF0ZTEhMB8GA1UECgwYSW50ZXJuZXQgV2lkZ2l0cyBQdHkgTHRkMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAzaDSbngAXoQh51PFKIjK0c9yqCz6Dr+71QfBIYW5yYGZH2jy1FVCEhYeISnvtPCdOYeyvgukDIlbUI9k5uCjJfllPOYV27WHdVCosmGEW5X3/hEofbIfUOSNkptayKpxcXUX+oZWOR4CY6d5Dg9Lz+INClH+3tkIq1yxpzaY0gS5wLLj/4x3Mc/VJ6HAE+qA5fgKILvwycDBjF57F7zpbsYsqhYuipYYa1tRNiyxl0dAah1SEH5FuzR2YIAU/JK+orBS7YsTxMkaufosKQIhCbHE3C+KjEY1AVBwZlCzvfFKeiU2Gb81PPM3reHDH/H7EibjxemDuIVMom3rFETktQIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQU7ae6kVQwhI35+wq2z63EIWKhrRAwHwYDVR0jBBgwFoAU7ae6kVQwhI35+wq2z63EIWKhrRAwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAMU9Hae07KXMlqrkBuJYGTS4oXy6lB9N12OVJjfgapwxsQiYjn9YDJqEJv/V8IIuxdHGE6z1tRxVfygWb+OE8cBkgE2jJZ2RqK5990MqwIFrfnBBR/PhureveIZjQPS1CjOQGtPoIXiHqst8EUUx0O4AJ41VXVhvjmzDHv4VeGySlFCcDof1ydU1fk9Ejb61gW+VzEgvylvSXEUFwK1U1jNWBZr06B2RlpK6fJdeGHRPpcp1A0bOUiOpXiTYzLscKJW/SSM8/SP5vptE6pgPHiRRvZWGRoAY2ZDiuJKI+MCN1IZnf/8fgMug5xD7BbnPrhCR4UOVqzHI60bJQY5BBIg==-----END CERTIFICATE-----
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/ip/3.0.0.0OrgName:    Amazon Technologies Inc.
OrgId:     AT-88-Z
Address:    410 Terry Ave N.
City:      Seattle
StateProv:   WA
PostalCode:   98109
Country:    US
RegDate:    2011-12-08
Updated:    2017-01-28
Comment:    All abuse reports MUST include:
Comment:    * src IP
Comment:    * dest IP (your IP)
Comment:    * dest port
Comment:    * Accurate date/timestamp and timezone of activity
Comment:    * Intensity/frequency (short log extracts)
Comment:    * Your contact details (phone and email) Without these we will be unable to identify the correct owner of the IP address at that point in time.
Ref:      https://rdap.arin.net/registry/entity/AT-88-Z


OrgNOCHandle: AANO1-ARIN
OrgNOCName:  Amazon AWS Network Operations
OrgNOCPhone: +1-206-266-4064 
OrgNOCEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgNOCRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AANO1-ARIN

OrgAbuseHandle: AEA8-ARIN
OrgAbuseName:  Amazon EC2 Abuse
OrgAbusePhone: +1-206-266-4064 
OrgAbuseEmail: abuse@amazonaws.com
OrgAbuseRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/AEA8-ARIN

OrgTechHandle: ANO24-ARIN
OrgTechName:  Amazon EC2 Network Operations
OrgTechPhone: +1-206-266-4064 
OrgTechEmail: amzn-noc-contact@amazon.com
OrgTechRef:  https://rdap.arin.net/registry/entity/ANO24-ARIN
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]