| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.250.73 (lg) / ec2-3-238-250-73.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:fa49::3ee:fa49 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS5607 BSKYB-BROADBAND-AS
PREFIKSY:   BSKYB-BROADBAND-AS AS5607
TRACEROUTE:  2a0c:93c0:8002:: 2a0c:93c0:8002::
LOOKING GLASS: 2a0c:93c0:8002:: 2a0c:93c0:8002::

inet6num:    2a0c:93c0::/29
descr:     CC2-----BEGIN CERTIFICATE-----MIIDgzCCAmugAwIBAgIUYWurKbugn9DtOUaEc0blX5gEz0UwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwUTELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgMAlBBMRUwEwYDVQQHDAxQaGlsYWRlbHBoaWExEDAOBgNVBAoMB0NvbWNhc3QxDDAKBgNVBAsMA0xJUjAeFw0yMzAxMDQyMjA3MDRaFw0yNDAxMDQyMjA3MDRaMFExCzAJBgNVBAYTAlVTMQswCQYDVQQIDAJQQTEVMBMGA1UEBwwMUGhpbGFkZWxwaGlhMRAwDgYDVQQKDAdDb21jYXN0MQwwCgYDVQQLDANMSVIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDChyt8LVPKwu8fmUsJ/KyDpL0PF3JeAs41InpDw4mE3zHHNF4rNQkkWWJ0IrJMrEEFWWx6lK8EnKnHt//PvnNjThluUYQpouFtoNTErACXKF7EyQXH9e0paNXf9HCUksCZEQiJCTHFUslI0Pym7nL9G6ybtKabBYeNgmEXNDDR8yHpEnKA+OSdcjMZBTqHqwt3HKnMuL6avI0l3Am+SUHTFr0kuV5XXym2EfuVE0O+wMIegmznppQa0huYnd4/mxKdOLzazRrQqXKtVuTm+FAH8+bx3fYY8KeScfDchCMYU0lCaPpdBYY4WMJrXTnOJvpPn5CSPuuNl9GEH5+95B/XAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBSKZLMtnUekdtGAu3NoUSBrTYCO0DAfBgNVHSMEGDAWgBSKZLMtnUekdtGAu3NoUSBrTYCO0DAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBk1psspL1MFZQyWFkghEdmkaTnQcunUGA/mkXAjlhpHuhVlWqCMUbsTXtuPFghtR+cUJgkgZZhJPkX4t/7syKkZqhdo7ToFLq83qhDEiobVFpp89fXQOa7DVqv1sRjLRiwOUzkTzuWd0Hj+bKlEqSrIUDmNfjDujGLa5gJU1EPubkQecVKJoTfzjYa4NRt6uUHDZSxslom8bu30UFD4vWYieRESFuPOK0LnjV9mXbJEsmYG+yQLMGS1zen68IINuI/lfjgWV0NlqqH5mFKOk75BdADihQrn6G5XCpwf60Okn2rg7wfca/aeYyqZfmdFzPlA3Eq5X7qVf080/6N0CQk-----END CERTIFICATE-----
netname:    UK-COMCAST-20180502
country:    GB
org:      ORG-CIHU1-RIPE
admin-c:    CRA96-RIPE
tech-c:     CRA96-RIPE
status:     ALLOCATED-BY-RIR
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     uk-comcast-1-mnt
mnt-lower:   uk-comcast-1-mnt
mnt-routes:   uk-comcast-1-mnt
created:    2018-05-02T08:12:04Z
last-modified: 2023-01-04T22:46:41Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CIHU1-RIPE
org-name:    Comcast International Holdings UK Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    1800 Bishops Gate Blvd
address:    08054
address:    Mount Laurel
address:    UNITED STATES
phone:     +44 (0)207 280 4601
admin-c:    CRA96-RIPE
tech-c:     CRA96-RIPE
abuse-c:    AR46256-RIPE
mnt-ref:    uk-comcast-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     uk-comcast-1-mnt
created:    2018-04-27T16:11:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:14Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kathleen Hunter
address:    1800 Bishops Gate Blvd
address:    08054
address:    Mount Laurel
address:    UNITED STATES
phone:     +44 (0)207 280 4601
nic-hdl:    CRA96-RIPE
mnt-by:     uk-comcast-1-mnt
created:    2018-04-27T16:11:10Z
last-modified: 2018-05-01T14:33:20Z
source:     RIPE


route6:     2a0c:93c0:8002::/48
origin:     AS212465
mnt-by:     uk-comcast-1-mnt
created:    2021-06-01T21:22:12Z
last-modified: 2021-06-01T21:22:12Z
source:     RIPE


route6:     2a0c:93c0:8002::/48
origin:     AS5607
mnt-by:     uk-comcast-1-mnt
created:    2021-03-18T19:59:06Z
last-modified: 2021-03-18T19:59:06Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]