| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.227.235.183 (lg) / ec2-3-227-235-183.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e3:ebb7::3e3:ebb7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
TRACEROUTE:  2001:dcd:4:: 2001:dcd:4::
LOOKING GLASS: 2001:dcd:4:: 2001:dcd:4::

inet6num:    2001:dcd::/32
netname:    BOMBORATECH
descr:     BOMBORA TECHNOLOGIES PTY LTD
country:    AU
org:      ORG-AG1-AP
admin-c:    NA178-AP
tech-c:     NA178-AP
abuse-c:    AFB1-AP
status:     ASSIGNED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIEBTCCAu2gAwIBAgIJAMG2FgMCdYrbMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIGYMQswCQYDVQQGEwJBVTEMMAoGA1UECAwDVklDMRIwEAYDVQQHDAlNZWxib3VybmUxEDAOBgNVBAoMB05ldXN0YXIxETAPBgNVBAsMCFJlZ2lzdHJ5MRAwDgYDVQQDDAd1bmljb3JuMTAwLgYJKoZIhvcNAQkBFiFBbGVrc2FuZHIuTmVzbWFzaG55aUB0ZWFtLm5ldXN0YXIwHhcNMjAwNjE2MDUxNTEzWhcNMjEwNjE2MDUxNTEzWjCBmDELMAkGA1UEBhMCQVUxDDAKBgNVBAgMA1ZJQzESMBAGA1UEBwwJTWVsYm91cm5lMRAwDgYDVQQKDAdOZXVzdGFyMREwDwYDVQQLDAhSZWdpc3RyeTEQMA4GA1UEAwwHdW5pY29ybjEwMC4GCSqGSIb3DQEJARYhQWxla3NhbmRyLk5lc21hc2hueWlAdGVhbS5uZXVzdGFyMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAtHRwHkIdYFpmDrs4lvglhytBkVqVBTYqxTZNuzvTlvPaITm7WNhuHiJHRFwzfaJi7Wj/RW4mHwmqIBzTogWl1lNgPoMPUH5gB7b24YtizG4dMp7OTtRnR70TRZFFrHrSwq791V1xlQBbyG5/zPcLgrUTLykX7ZRiKza5JaZl1MiMsWYVPy7GPGWFc6Q/DYsy7a+bvXIyG6XxeWMvABFDebcvru25krpJ83gbUfla1aXN0Mp5hfufG9sBli/QsqETOaczKYlenYHs1ohhN+ipfDymloLkkoH99e49EJx46Y2kfTf0nCFQthXzrCTSJnNC+PnWL5nycmzQlA+gNqQhYwIDAQABo1AwTjAdBgNVHQ4EFgQUu+Ohb6Kzduhn8DI2Dh/aCFlTWLkwHwYDVR0jBBgwFoAUu+Ohb6Kzduhn8DI2Dh/aCFlTWLkwDAYDVR0TBAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAB/hcANSjAk0sW6TNJehowbIozTRH8+IvASPozmSpvophwLBlQ3RI+kwE/Z40Qx4/emRb5U5vEuUHCdZm7POQtFD80timpfmkhX2Q8D2lJeR9wqqYubIlxwvbgQ+IbBDizXyF3QFZpdJ5/52NKwKo5f5YJkbzKBLGg7bAd+rDDORA1FXr5jGN1tK7j9zDKOOMTK5umsQkaXFlfANkghQMP9QftMHz5Uw4adxf1KT6uPKxoF1oIXDigLj+FR2agcLwwCpACEqv3XOel9b3/j8gP012Lwexz1M+moiiz6vu6hb4SX+R9KWUqzzns1gJ5t+qU7z31ekiIkmdqg3xlrRc0w==-----END CERTIFICATE-----
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-routes:   MAINT-AU-BOMBORATECH
mnt-irt:    IRT-BOMBORATECH-AU
last-modified: 2021-02-12T03:20:17Z
source:     APNIC

irt:      IRT-BOMBORATECH-AU
address:    BOMBORA TECHNOLOGIES PTY LTD
address:    Level 8, 10 Queens Rd
address:    Melbourne
address:    Victoria 3004
address:    Australia
e-mail:     aunetworkoperators@neustar.biz
abuse-mailbox: aunetworkoperators@neustar.biz
admin-c:    NA178-AP
tech-c:     NA178-AP
auth:      # Filtered
remarks:    aunetworkoperators@neustar.biz was validated on 2020-12-22
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-26T04:24:17Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-AG1-AP
org-name:    BOMBORA TECHNOLOGIES PTY LTD
country:    AU
address:    Level 8
address:    10 Queens Road
phone:     +61-3-9866-3710
fax-no:     +61-3-9866-1970
e-mail:     reg-support@support.neustar
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2021-02-12T12:55:08Z
source:     APNIC

role:      ABUSE for BOMBORATECH-AU
address:    BOMBORA TECHNOLOGIES PTY LTD
address:    Level 8, 10 Queens Rd
address:    Melbourne
address:    Victoria 3004
address:    Australia
country:    AU
phone:     +000000000
e-mail:     aunetworkoperators@neustar.biz
admin-c:    NA178-AP
tech-c:     NA178-AP
nic-hdl:    AFB1-AP
abuse-mailbox: aunetworkoperators@neustar.biz
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-12T02:58:34Z
source:     APNIC

role:      Network Administrator
address:    BOMBORA TECHNOLOGIES PTY LTD
address:    Level 8, 10 Queens Rd
address:    Melbourne
address:    Victoria 3004
country:    AU
phone:     +61-3-9866-3710
e-mail:     aunetadmin@neustar.biz
admin-c:    RZ379-AP
tech-c:     SK2407-AP
nic-hdl:    NA178-AP
notify:     aunetadmin@neustar.biz
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-12T01:58:41Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS19905
descr:     BOMBORA TECHNOLOGIES PTY LTD
        Level 8
        10 Queens Road
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-03-01T04:16:17Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397213
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:30Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397215
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:30Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397216
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:30Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397217
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:31Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397218
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:31Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397219
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:31Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397220
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:31Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397221
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:31Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397222
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:32Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397223
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:32Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397224
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:32Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397225
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:32Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397226
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:32Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397227
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:32Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397228
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:32Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397229
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:33Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397230
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:33Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397231
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:33Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397232
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:33Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397233
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:33Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397234
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:33Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397235
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:33Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397236
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:34Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397237
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:34Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397238
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:34Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397239
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:34Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397240
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:34Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397241
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:34Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397242
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:38Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
origin:     AS397243
descr:     AusRegistry Group
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:38Z
source:     APNIC


route6:     2001:dcd:4::/48
descr:     AusRegistry
origin:     AS58620
notify:     aunetadmin@neustar.biz
mnt-by:     MAINT-AU-BOMBORATECH
last-modified: 2021-02-28T23:58:39Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]