| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS16509 
PREFIKSY:    AS16509
TRACEROUTE:  193.100.64.0 193.100.64.0
LOOKING GLASS: 193.100.64.0 193.100.64.0
IPv6 in 6to4: 2002:c164:4000::c164:4000

DE
inetnum:    193.100.64.0 - 193.100.95.255
org:      ORG-AUHG1-RIPE
netname:    ADCO-NET
descr:     -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIEETCCAvmgAwIBAgIUT/ZUORvLPJmoHSUauqzBfTnqGYMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwgZcxCzAJBgNVBAYTAkRFMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRlMREwDwYDVQQHDAhSYXRpbmdlbjEdMBsGA1UECgwUVE9JIFRPSSAmIERJWEkgR3JvdXAxFzAVBgNVBAMMDnRvaXRvaWRpeGkuY29tMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlob3N0bWFzdGVyQHRvaXRvaWRpeGkuY29tMB4XDTIxMTAxODA3MTQwNloXDTIyMTAxODA3MTQwNlowgZcxCzAJBgNVBAYTAkRFMRMwEQYDVQQIDApTb21lLVN0YXRlMREwDwYDVQQHDAhSYXRpbmdlbjEdMBsGA1UECgwUVE9JIFRPSSAmIERJWEkgR3JvdXAxFzAVBgNVBAMMDnRvaXRvaWRpeGkuY29tMSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlob3N0bWFzdGVyQHRvaXRvaWRpeGkuY29tMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAv52WVRrI1GpzCsNsRavoQH0rY4+bREwqURqRV30Ny7CJZ4KrCvB1Z1BzWrx3NB8LuOXvTSpIl2UYLMAqM/ZfqMSkthHZNLaF+pA7a0KnHAL1HGf9uZGVQnM3E0vmIV92Uf5Wcf7o8duEBppIYqReVbKRftt5yJ5OVZLKc3aEWFioqUi0GnWChoVtP4RuGYSAlPvi6gn98aFZVqJWvKdxD/vQzfdOoWqfp8/QOzzvJMrBCrNo1UXfppUaiTRY9b5i8wFYGKdQlJK6rZtm9I5f83RoRfCP+C52tSa/ptiWZZTCiLzg+tD/pD19RldvSj8A3PDgD5S9ZuXMA2doleM3dwIDAQABo1MwUTAdBgNVHQ4EFgQULxsqBzTKb0tBHJ1iiAjpnnlFDf4wHwYDVR0jBBgwFoAULxsqBzTKb0tBHJ1iiAjpnnlFDf4wDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAXnC6AeP0mxQKYdxuMgnML8axLl7c+KhvFE/7K0DMfydnSu4Sle5t6e8d3JTH1Y2a2Or1r5yMv4LcPoTcBsPQZ3aIigJDxnkVME0VWlUMVwyxFB8IHbyKJ1/lri/vZFtyScGFZPOVDqfL/Y7DMpB/dSeDWhbOAjgn2USIJAecEwPjTNwNHl42nQo1Su86yvCH/2pJz5gWcek1xUijkPHtGrK4xi2XCQ7vy8oe/cMKrVPKhHC+X1o2qt4PsWfAO1F7zXBUpBPLziPPMf3vVJBMSopsrlD1ugcZ+xUpPJG2x3Lp8rulM+enUszD8h/knHCfecU2HeA9trscuEq+yliywA==-----END CERTIFICATE-----
country:    DE
sponsoring-org: ORG-QQIT1-RIPE
admin-c:    KW2385-RIPE
admin-c:    LG6746-RIPE
tech-c:     KW2385-RIPE
tech-c:     LG6746-RIPE
mnt-by:     QITS-MNT
mnt-routes:   QITS-MNT
status:     ASSIGNED PI
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
created:    2002-02-12T16:57:03Z
last-modified: 2021-10-18T08:54:35Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AUHG1-RIPE
org-name:    ADCO Umweltdienste Holding GmbH
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Halskestr.33, 40880 Ratingen
abuse-c:    NET60789-RIPE
mnt-ref:    QITS-MNT
mnt-by:     QITS-MNT
created:    2021-04-16T20:36:42Z
last-modified: 2022-12-01T16:16:38Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Kai Wenzke
address:    QITS GmbH
address:    Halskestrasse 11-19
address:    D-40880 Ratingen
address:    Germany
phone:     +49 2102 7171216
fax-no:     +49 2102 7171184
nic-hdl:    KW2385-RIPE
mnt-by:     QITS-MNT
created:    2013-07-05T11:57:39Z
last-modified: 2019-10-01T14:23:31Z
source:     RIPE

person:     Leszek Grabolus
address:    QITS GmbH
address:    Halskestrasse 11-19
address:    D-40880 Ratingen
address:    Germany
phone:     +49 2102 7171175
fax-no:     +49 2102 7171184
nic-hdl:    LG6746-RIPE
mnt-by:     QITS-MNT
created:    2013-07-05T12:01:41Z
last-modified: 2019-10-01T14:26:39Z
source:     RIPE # Filtered


route:     193.100.64.0/24
origin:     AS14618
mnt-by:     QITS-MNT
created:    2021-10-18T08:16:43Z
last-modified: 2021-10-18T08:16:43Z
source:     RIPE


route:     193.100.64.0/24
origin:     AS16509
mnt-by:     QITS-MNT
created:    2021-10-18T08:16:19Z
last-modified: 2021-10-18T08:16:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]