| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
IP INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego adresu ip na świecie

Jeżeli wpiszesz niepoprawny adres IPv4, IPv6 lub hostname - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty. Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: ipinfo A.B.C.D
adres IPv4, IPv6 lub nazwa hosta (np. www.wp.pl)
 
AS INFO:    AS55803 DIGITALPACIFIC-AU
PREFIKSY:   DIGITALPACIFIC-AU AS55803
TRACEROUTE:  116.90.18.0 116.90.18.0-static.reverse.crucialx.net
LOOKING GLASS: 116.90.18.0 116.90.18.0-static.reverse.crucialx.net
IPv6 in 6to4: 2002:745a:1200::745a:1200

AU
inetnum:    116.90.0.0 - 116.90.63.255
netname:    HOSTOPIA-AU
descr:     Hostopia Australia Web Pty Ltd
country:    AU
org:      ORG-JAHP1-AP
admin-c:    HAA3-AP
tech-c:     HAA3-AP
abuse-c:    AH908-AP
status:     ALLOCATED PORTABLE
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    To report network abuse, please contact mnt-irt
remarks:    For troubleshooting, please contact tech-c and admin-c
remarks:    Report invalid contact via www.apnic.net/invalidcontact
remarks:    --------------------------------------------------------
remarks:    -----BEGIN CERTIFICATE-----MIIDQjCCAioCCQCJXJSVLGkTvDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBjMQswCQYDVQQGEwJBVTEMMAoGA1UECAwDTlNXMQ8wDQYDVQQHDAZTeWRuZXkxIzAhBgNVBAoMGkhvc3RvcGlhIEF1c3RyYWxpYSBQdHkgTHRkMRAwDgYDVQQLDAdIb3N0aW5nMB4XDTIwMDkxNzIxMzgwNloXDTIxMDkxNzIxMzgwNlowYzELMAkGA1UEBhMCQVUxDDAKBgNVBAgMA05TVzEPMA0GA1UEBwwGU3lkbmV5MSMwIQYDVQQKDBpIb3N0b3BpYSBBdXN0cmFsaWEgUHR5IEx0ZDEQMA4GA1UECwwHSG9zdGluZzCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALavbrS1VykVFGZzfjErhYRs5+ED1ZuDAU/EjIlOxFdp06ysHL+/WOo31gR24Gwn2hVFjZSyPSFEQbE52HhN7WbBkhTs2kdMUTIXED2gmq+a7H2e6Vxw4RHSwSAYboMbutf8pQ4Ir7n4xxqXLyGIGrJx83v3cGPtd6fu520sjC8dqGJgWXFIc1A29+9LG2q9/MWKtUlLhSrmYrCYBMTW1mafMLDvYDPhpKK9+UJdgCblQUylr4/jxbG0wHL6ewEg41KGmUwxPjf6cMGEKEZXjynix5JU3vhWBdhuagHrKgQ+vM8ddtoV0G5jeljr/0aV5xqEbkVmEPtqpWC4LFy9JOsCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEATPQy1XGe92/mpTy4Txs9Ft8sXO3dmBVTXycuZgp88bXGysFWX7XxHSDrBAqSA6SsJxX/siOpKPxAFuDl9axuDd5cSylYd0ldOPSRHS39NygK50pF9o5O6vZOH6T3uOIfLgL7NGrR11WEsRYV8ttzZgGOomWs6+mKZdd7YXSdJvCwgbBxehBVcvz0xJiOc1XTJrywQs1JFA3ZqkxD5OpREwbUngnYgdJYKgKC1h5FdQKJFaeOw/nxUw4FxOeNIdg2iWrmWuUXc9kST93y0Dv5ECl9FljLb3Y96aooLJ/OkcBxeAWaWlhim3HULehCClRYRz+HfbDMUwjHp8soBekY7w==-----END CERTIFICATE-----
mnt-by:     APNIC-HM
mnt-lower:   MAINT-HOSTOPIA-AU
mnt-routes:   MAINT-HOSTOPIA-AU
mnt-irt:    IRT-HOSTOPIA-AU
last-modified: 2020-09-28T04:48:15Z
source:     APNIC

irt:      IRT-HOSTOPIA-AU
address:    PO Box 76
address:    Strawberry Hills NSW 2012
address:    Australia
e-mail:     abuse@hostopia.com.au
abuse-mailbox: abuse@hostopia.com.au
admin-c:    HAA3-AP
tech-c:     HAA3-AP
auth:      # Filtered
remarks:    abuse@hostopia.com.au was validated on 2022-05-04
mnt-by:     MAINT-HOSTOPIA-AU
last-modified: 2022-05-04T06:20:44Z
source:     APNIC

organisation:  ORG-JAHP1-AP
org-name:    Hostopia Australia Web Pty Ltd
country:    AU
address:    PO Box 76
phone:     +61-2-8823-1020
e-mail:     apnic@hostopia.com.au
mnt-ref:    APNIC-HM
mnt-by:     APNIC-HM
last-modified: 2020-08-13T12:55:47Z
source:     APNIC

role:      ABUSE HOSTOPIAAU
address:    PO Box 76
address:    Strawberry Hills NSW 2012
address:    Australia
country:    ZZ
phone:     +000000000
e-mail:     abuse@hostopia.com.au
admin-c:    HAA3-AP
tech-c:     HAA3-AP
nic-hdl:    AH908-AP
remarks:    Generated from irt object IRT-HOSTOPIA-AU
remarks:    abuse@hostopia.com.au was validated on 2022-05-04
abuse-mailbox: abuse@hostopia.com.au
mnt-by:     APNIC-ABUSE
last-modified: 2022-05-04T06:20:55Z
source:     APNIC

role:      Hostopia Australia Administrator
address:    PO Box 76
        Strawberry Hills NSW 2012
        Australia
country:    AU
phone:     +61 288231020
e-mail:     apnic@hostopia.com.au
admin-c:    HAA3-AP
tech-c:     HAA3-AP
nic-hdl:    HAA3-AP
notify:     apnic@hostopia.com.au
mnt-by:     MAINT-HOSTOPIA-AU
last-modified: 2020-08-11T19:31:17Z
source:     APNIC


route:     116.90.18.0/24
origin:     AS55803
descr:     Hostopia Australia Web Pty Ltd
        201 Elizabeth St
        Level 11
mnt-by:     MAINT-HOSTOPIA-AU
last-modified: 2020-06-22T03:26:41Z
source:     APNIC
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]